KANTOOR     DIENSTEN     NIEUWSBRIEF     CONTACT     LOGIN   
Winand VAN ROSSUM
De advocaat in het algemeen: een woordje uitleg
De deontologische waarborgen van de advocaat
De begroting van het ereloon
Het charter van de advocaat
De ligging van het kantoor.
Contact
Links
 
Winand VAN ROSSUM
 

VAN ROSSUM Winand

Kerkstraat 55

BE -1640 Sint-Genesius-Rode

 

(BTW: BE 0826.372.692)

 

Tel: 0495/54.98.76 (Tel.int:+32/495/54.98.76)


E-mail:
winand@winandvanrossum.be

 

Winand Van Rossum is advocaat aan de Brusselse balie (Dr. Rechten Universiteit Leuven - 1991), en licentiaat in Management (MBA-PUB Vlerick School voor Management Gent - 1993).

 

Mr.Van Rossum is al 18 jaren actief als advocaat en specialist in het burgerlijk, handels- en consumentenrecht. Hij werkt samen met Mr.Paul Verhaeghe, specialist in het fiscaal- en vennootschapsrecht.

 

Mr.Van Rossum en zijn medewerker zijn er van overtuigd dat ze zinvol kunnen bijdragen tot het verdedigen van uw belangen of het verstrekken van advies, daar ze streven naar een proactieve aanpak der dossiers, op maat van de klant. Zij spreken klare taal en vermijden elk wollig taalgebruik.

 

Zowel particulieren, handelaars als bedrijven kunnen bij ons in vier talen terecht voor bijstand in tal van rechtsgebieden: zie onder het hoofdstuk “Diensten”.

 

 
 
De advocaat in het algemeen: een woordje uitleg
 

Bescherming van individuele en gemeenschappelijke vrijheden

Zonder onafhankelijke en competente advocaten is er geen rechtvaardige maatschappij met vrije mensen denkbaar. De eerste taak van de advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden.

Preventie, verzoening, onderhandeling

Hoe meer een maatschappij evolueert, hoe complexer de regels van het maatschappelijk leven worden. Particulieren, handelaars en bedrijven worden bij alles wat zij doen, geconfronteerd met juridische teksten: contracten, wetten, reglementen, enz. De advocaat kan hen hierbij helpen. Hij is professioneel, competent, discreet en kan een essentiële rol spelen bij elke beslissing. Dankzij zijn ervaring met procesvoering, is hij de juiste persoon om raad te geven, te onderhandelen, te verzoenen. De advocaat respecteert het beroepsgeheim, geeft blijk van loyaliteit en heeft geen enkel persoonlijk belang in de zaken die hij behartigt. Dat alles maakt hem als vanzelfsprekend geschikt voor de rol van onderhandelaar en verzoener.

De bijstand bij rechtsgedingen

Het is zeldzaam dat iemand over de nodige objectiviteit, sereniteit, juridische competentie en welsprekendheid beschikt om alleen voor de rechter te verschijnen. Daarom hebben gedingvoerende partijen altijd al een beroep kunnen doen op een professionele spreekbuis: de advocaat. Hij is opgeleid om mensen bij te staan voor alle rechtbanken en in alle materies zoals: burgerlijke, strafrechterlijke, commerciële, sociale,...

 
 
De deontologische waarborgen van de advocaat
 

Na zijn eedaflegging is de advocaat aan duidelijk omschreven en strenge deontologische regels onderworpen. Hij staat onder het toezicht van de stafhouder en van de raad van de Orde. Zij zijn door de wet gelast om de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van het beroep te doen naleven. Zij zien toe dat de advocaat regelmatig bijscholing volgt.

Beroepsgeheim

De advocaat mag wat hem is toevertrouwd niet openbaar maken. Hij kan dan ook vertrouwelijke onderhandelingen voeren die kunnen leiden tot een minnelijke regeling, of vertrouwelijk corresponderen met andere advocaten; wat hem is toevertrouwd, blijft geheim.

Onafhankelijkheid

De advocaat hangt niet af van de overheid, de rechter of de cliënt en is bovendien vrij van elk vooroordeel. Het is hem niet toegestaan mensen met tegengestelde belangen te verdedigen.

Derdenrekening

De advocaat moet een afzonderlijke rekening gebruiken om voor cliënten of derden financiële verrichtingen te doen. Deze rekening wordt "derdenrekening" of “Carparekening” genoemd, en beveiligt de belangen van de dienst of van derden die de advocaat gelden hebben toevertrouwd met het oog op een welbepaalde bestemming.

 
 
De begroting van het ereloon
 

Een advocaat levert steeds maatwerk. Geen enkele zaak is identiek aan een andere. Daarom kunnen het verloop van de tussenkomst van een advocaat noch de kosten ervan op voorhand begroot worden. Dit betekent echter niet dat er louter willekeurig wordt gerekend.

Wij huldigen volgende principes:

 • Over de berekening van het ereloon kan steeds op voorhand een afspraak worden gemaakt
 • Er zullen steeds provisies worden gevraagd, afhankelijk van de gemaakte kosten en geleverde prestaties in het dossier. Op verzoek van de cliënt kan een tussentijdse afrekening worden opgesteld.
 • Bij het afsluiten van het dossier wordt een gedetailleerde eindstaat opgemaakt, met opgave van de kosten en de geleverde prestaties en met toerekening van de reeds betaalde provisies.
 • Toepassing van het principe 'no cureno pay' is bij wet verboden.

De rekening van ons kantoor bevat steeds 2 onderdelen: de kosten en de erelonen. Meer concreet rekenen wij het volgende aan:

Een eerste advies verlenen wij tegen een vast tarief van 55 Euro BTWI.
Indien u met een probleem geconfronteerd wordt, heeft u er alle baat bij zo vlug mogelijk een advocaat te contacteren en de mogelijkheden te bespreken.
Nadien kunt u in alle vrijheid beslissen om het dossier verder te laten behartigen of juist niet.
Tijdens dit gesprek zal u worden ingelicht over de te verwachten kosten en erelonen in functie van de eigenheid van uw zaak (belang en inzet, complexiteit en ouderdom van het dossier, procedure voor de rechtbank of het Hof van beroep,…). Hierbij wordt uitgegaan van een uurtarief van 90 + 21pc BTW= 108,90 € (125 + 21pc BTW= 151,25€ voor bedrijven). 

De kosten worden als volgt in rekening gebracht: briefwisseling en dactylo aan 9€/blad, kilometers aan 0,50€ /km (voor zaken buiten het arrondissement BHV), telefoons aan 1€/oproep.

De gerechtskosten, in het kader van een procedure voor de rechtbank, zijn wettelijk/forfaitair geregeld en aldus kan een deel van het ereloon van de advocaat worden teruggevorderd van de tegenpartij. Het bedrag van deze wettelijke rechtsplegingsvergoedingen is te vinden op de site van de gerechtsdeurwaarders: http://www.gerechtsdeurwaarders.be/index.php/nl/praktische-informatie/rechtsplegingsvergoeding

- Vergeet niet dat zelfs indien u verzekerd bent voor de kosten en erelonen via een rechtsbijstandsverzekering, de keuze van advocaat volledig vrij is.

- Beschikt u niet over een rechtsbijstandsverzekering en zijn uw inkomsten ontoereikend om het ereloon en de kosten van een advocaat te dragen, dan kan u een 'pro deo/kosteloze bijstand' toegewezen krijgen door het Bureau voor juridische bijstand op het Justitiepaleis (tel: 02/508.61.11)!

 

       EEN ADVOCAAT, BETER VROEG DAN LAAT!

 ·         INFO: Wat is de rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om uw rechten te kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of u nu zelf een claim wil formuleren dan wel wanneer u zich moet verweren. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke schikking het onheil reeds oplossen. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de proceskosten en de erelonen van advocaten en experten dekken. 

De rechtsbijstandsverzekering is geen verplichte verzekering. U vindt ze echter vaak als bijkomende verzekering bij een andere verzekering. Zo zit in de familiale verzekering vaak een luik “rechtsbijstand” en kan u bij uw autoverzekering (BA of omnium) meestal ook kiezen of u er een rechtsbijstandsverzekering bijneemt of niet. Zulke rechtsbijstandverzekeringen kaderen dan in de verzekering die u afsloot (hier: familiale verzekering en autoverzekering). Een volledig aparte – en doorgaans ook ruimere - rechtsbijstandsverzekering kan ook.
Een concreet voorbeeld: U raakt betrokken in een verkeersongeval waarbij de aansprakelijkheid wordt betwist. In dat geval kan de rechtsbijstandsverzekering die u heeft genomen in het kader van uw autoverzekering u bijstaan in het verdedigen van uw rechten en de erelonen van de advocaat alsook de proceskosten dekken.

Voor welk type rechtsbijstandsverzekering u ook gaat, u bent steeds vrij in de keuze van advocaat. Let wel: indien uw keuze voor een advocaat ingaat tegen het advies van uw verzekeraar, dan kan het zijn dat u slechts de helft van de kosten en erelonen terugbetaald krijgt. Dat is namelijk het geval indien de geraadpleegde advocaat de visie van de verzekeraar bevestigt. Komt u door het kiezen van uw advocaat toch tot een beter resultaat dan wanneer u de stelling van de verzekeraar was bijgetreden, dan moet de verzekeraar alsnog alle kosten dekken.

·         Welke formules van rechtsbijstandsverzekering bestaan er?

RB-verzekering die samenhangt met een andere polis

De rechtsbijstandsverzekering kan gesloten worden ter aanvulling van andere verzekeringsdekkingen, bijvoorbeeld de verzekering BA-privéleven (ook “familiale verzekering” genoemd), de woningverzekering, de BA-autoverzekering of de verzekering “hulpverlening” (dikwijls ook “bijstandsverzekering” genoemd).

In dat geval geldt de rechtsbijstandsverzekering alleen voor geschillen met betrekking tot de dekking waarmee ze samenhangt. Zo geldt de dekking van de rechtsbijstandsverzekering “auto” alleen voor geschillen in verband met uw voertuig (verkeersongeval, of afhankelijk van hoe ruim de onderschreven waarborgen zijn : contractueel geschil betreffend het voertuig, …).

Op zichzelf staande RB-verzekering

De rechtsbijstandsverzekering kan ook los van enige andere verzekeringsdekking gesloten worden.

De domeinen die de rechtsbijstandsverzekering dekt, zijn dan ruimer dan wanneer ze samenhangt met een andere verzekeringspolis. Die domeinen verschillen naargelang van de door u gekozen polis: consumentenproblemen, geschillen in verband met het arbeidsrecht, betreffende een gebouw, met de fiscus, …

Nuttige info over het verloop van de procedure op de site van Assuralia:

http://www.assuralia.be/index.php?id=218&L=0&tx_ttnews[tt_news]=743&cHash=6b15338f3c01aa8daf8d342d212f8c10

 
 
Het charter van de advocaat
 
 • Eenieder heeft recht op de bijstand van een advocaat.
 • De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.
 • De advocaat geeft raad, onderhandelt en verdedigt met de toewijding die de eer van zijn beroep vereist.
 • De advocaat waakt over de eerbiediging van rechten en vrijheden.
 • De advocaat is de vertrouwenspersoon van zijn cliënt en gehouden tot het beroepsgeheim.
 • De verdediging van de belangen van de cliënt die hij met eerbied voor de wet en de deontologie behartigt is de eerste bekommernis van de advocaat.
 • De advocaat houdt zijn cliënt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hem vertrouwde opdracht.
 • De advocaat zorgt ervoor steeds zijn kennis te vervolmaken teneinde de complexiteit en de evolutie van het recht te beheersen.
 • De advocaat volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij moet op de hoogte zijn van de internationalisering van het recht en richt zijn praktijk hiernaar.
 • De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door zijn Orde en de regels die deze uitvaardigt
 
 
De ligging van het kantoor.
 

Kerkstraat nr. 55 te St Genesius Rode is gelegen aan het kruispunt Zoniënwoudlaan met Kerkstraat.

 • Komende van Gent of Bergen:
  -
  Westelijke Ring RO rond Brussel richting Mons, afrit 20 Huizingen-Alsemberg,

- Volg de Steenweg op Alsemberg tot in het centrum van Alsemberg (Delhaize),

- Volg (rechtdoor) de Zoniënwoudlaan richting St Genesius Rode, tot aan de derde verkeerslichten (kantoor is ter hoogte van BNP Paribas-Fortis),

- Parkeren tegenover BNP Paribas-Fortis of in de Kerkstraat (éénrichting vanaf de kerk).

 

 • Komende van Antwerpen, Leuven of Namen:
  - Volg Oostelijke ring R0  rond Brussel richting Waterloo-Charleroi,

- Neem de tunnel onder het Vier Armen kruispunt,

- Neem de tunnel onder het Leonardkruispunt,

- Neem de afslag Terhulpen – Groenendaal,

- Onder de brug, dan rechts richting St Genesius Rode, Duboislaan volgen door het bos; na 2km links afslaan in St-Hubertusdreef,

- Na 500m links afslaan (aan de lichten en de winkel Roche-Bobois) en de Waterloosteenweg N5 nemen,
-
Na 1 km, aan de lichten, rechts afslaan naar St Genesius Rode: volg de Zoniënwoudlaan gedurende 3 km, tot u de kerk ziet,
- Het kantoor is gelegen vlak na de BNP Paribas-Fortis en de rode lichten, in de Kerkstraat (éénrichting vanaf de kerk). Parking tegenover de BNP Paribas-Fortis.

 
 
Contact
 

U kan mij contacteren via het mailadres Winand@WinandVanRossum.be of via SMS op 0495/54.98.76.

 

Voor een consultatie dient u vooraf een afspraak te maken (liefst per mail). Om wachttijden te vermijden, heb ik geen spreekuren.

Tel: 0495/54.98.76 (Tel.int: +32/495/54.98.76).

E-post: winand@winandVanRossum.be

 

 
 
Links
 

De Antwerpse baliebibliotheek en 'RechtsLinks' van de KU Leuven zijn
goede startplaatsen met tal van verwijzingen.

Wie zijn speurtocht buiten België wil beginnen, kan terecht bij onder meer
HG.org en FindLaw (zie ook de Engelstalige versie van deze pagina).

Gerichter zoeken kan op sites die zich beperken tot één of slechts enkele
rechtsgebieden. Zo bevat
Wegwijs in het Belgische verkeersreglement
een databank uitsluitend gewijd aan het verkeersrecht.

Op
www.notaris.be wordt dieper ingegaan op enkele contracten waarbij
de notaris een centrale rol speelt (samenwonen, huwelijk, aankoop van
onroerend goed enzovoort).

Icarus is een 'internetcodex' met verwijzingen naar de tekst van de
belangrijkste (nationale en internationale) normen die van toepassing zijn
in Vlaanderen
.

 

Links i.v.m. meubelhandel en meubelvertegenwoordiging:
www.Navem.be (federatie van meubelhandelaars)
www.Namev.be (federatie van meubelvertegenwoordigers)

 

Nog enkele interessante sites over recht of bepaalde deelgebieden van het overheidsapparaat:

 

www.balieBrussel.be

www.juridat.be

www.e-njw.be

www.just.fgov.be

www.economie.fgov.be

www.assuralia.be (ombudsman Verzekeringen)

www.mobilit.fgov.be

 

 

www.linkedin.com